Projekter

Nyt Bo- og Dagtilbud Døvblindehuset
Totalrenoveres eksisterende bygning. Bygningen indrettes i stueetagen til dagtilbud med træningsfaciliteter, musikrum og forskellige specialrum til dagtilbuddet, et produktionskøkken samt vagt rum. Mødefaciliteter, kontorer, personale toilet samt to boliger, hvoraf den ene vil være en skærmet bolig, indrettes på 1. sal. Generelt for eksisterende bygning energioptimeres med ny klimaskærm dvs. nyt tag, kviste & vinduer, se mere uddybende herom i afsnittet ”Bygningens materialer og overflader
Sclerosehospitalet i Haslev
Fjernelse af asbestholdig skifereternittag på ca. 2500 m², samt asbestsanering af tagrum. Arbejdet bliver udført i sektioner hvor der bliver bygget et indertelt under totaloverdækningen for at undgå at asbestten spreder sig. I hver sektion bliver der sat miljøbokse op for at sikre et luftskifte på 10x i timen.
AB Ny Østergade 34 og Gothersgade 43
Al eksisterende tagbeklædning af teglsten og tagpap m.v. på skråtag, kviste, mansardtag, mansardkviste og facadebånd i mansarden samt eksisterende lægter, skotrendeunderlag, zink, inddækninger, træunderlag på platter, kviste, altanværn til kviste, frontispice og facadeparti til tagterrasse, tagrender, tagvinduer, duesikring m.v. nedtages.
AB Tjørnen
Eksisterende tagsten er understrøget med mørtel. Arbejdet omfatter fjernelse af eksisterende tagværk herunder tagsten inklusive understrygning, taglægter, tagvinduer, zinkinddækninger – herunder kvistes beklædninger/inddækninger og tage, zinkhætter med videre til rene eksisterende tagspær – alt inklusive.
Engelsborghus
Al eksisterende tagbeklædning af tegl samt understrygning, eksisterende lægter, skotrendeunderlag, zink, inddækninger, tagrender, tagvinduer m.v. nedtages. Al eksisterende PUR-skumbelægning på etagedæk og indvendig tagflade nedtages, PUR-skumbelægningen er asbestholdig.
Ellab Hillerød
Fjernelse af tagpap på hele bygningen, da pladsen i bygningen er blevet for trang, bygges der 2. sal oven på 1. sal. Derfor skal alle trapperum ligeledes forlænges op, så der skal skæres hul ved alle trapperum.
EF Christianshavnergården
Nedrivning af eksisterende tagterrasser (alle trægulve på strøer, værn/gelændere, skillevægge/adskillelser mellem tagterrasser inkl. supplerende adskillelse (fx pileflet), alle inddækninger, 4 lag tagpap, eksisterende isolering, eksisterende afretningslag rundt om indstøbte søjler/balustre til gelænder (300 x 300 mm afretningslag ved hver søjle/baluster) Nedrivning af eksisterende værn/gelænder samt montage af nye gelænder og skillevægge/adskillelser mellem tagterrasser.
AB Birkedommervej
Fjernelse af tegltage alt inkl. ned til spærkonstruktion. Alle kviste skal afklædes.
Bagsværd Observationshjem
Miljøsanering og totalnedrivning af pavilionbygninger. Istandsættelse og ombygning af villa omfatter delvis nedrivning, der udføres som selektiv nedrivning af indvendige ikke-bærende vægge og enkelte bærende vægge, udsparing i dæk til skakte, trappe og elevator, demontering af lofter og gulvbelægninger, samt istandsættelse af vinduer og døre.
Egebjerggård Ballerup
Nedtagning af ca. 7500 m² eternitskifer uden asbest, samt fugesanering rundt om vinduer og døre.
Øbro Hallen
Nedbankning af puds på facaderne, samt nedtagning af rytterlys. Fjernelse af alt tagpap på bygningen
Finansforbundet
Totalrenovering af ca. 7370 m² over terræn samlet bygning ABC, inkl. udlejede arealer. Udlejet areal udgør cirka 1.450 m² heraf. Stort set alle de indvendige gipsvægge og glasvægge skal nedrives, alle nedhængte lofter skal nedtages. En stor del af trægulvene skal optages, rester af trægulvene afdækker vi med masonitplader. Alle klinkegulve skal optages. Bygningens ydre skal moderniseres med nye døre og vinduer, hvor også hele glastaget skal udskiftes. To elevatorer i atrium, der kører fra stuen til 7. sal, skal nedlægges - der skal dog etableres huller i betondæk til to nye elevatorer.
FOB, Klokkestøbergade, Slagelse
Nedtagning af tegltage på 8 boligblokke. 50 % af tagstenene er understrøget med tagklæber der er indeholdende kulbrinther, hvilket gør at affladet skal transporteres til Norge til nyttiggørelse deroppe.
Asbestsanering af kælderrum, EF10
Asbestrengøring af indbo i 40 kælderrum, asbestsanering hvor der har været brud på rørstrækninger. Til slut har vi asbestrengjort hele kælderen så beboerne kan flytte deres indbo ind igen.
EF Skodsborg parken II
Fjernelse af ca. 1400 m² tagpaptage, alt skal fjernes ned til rent betondæk.
EF Toftegaardene
Asbestsanering af tagrum samt fjernelse af 75 tons asbestholdt indbo, punktvis asbestsanering af eksist. rør for at der kan monteres ny isolering på rør. Fjernelse af tag tegltag alt inkl. ned til spærkonstruktion.
Tjørneparken, Haslev
Fjernelse af asbestholdig bølgeternitplader inkl. lægter. Isoleringen skal ikke fjernes, så der bliver sprøjtet med fiberbinder på isolering og træværk.
Flyvestation Skalstrup bygn. 22
Der skal foretages en partiel opdatering af Bygning 22 til tidssvarende forhold, inklusive ændring fra depot/teknik til møderum, arrestgård til uopvarmet rekreativt område samt fugtsikring af ydervæg. Taget renoveres i den vestlige del af Bygning 22.
Søndermarkskolen
Søndermarkskolen fra 1934 er en bevaringsværdig skole i røde mursten med rødt tegltag. Skolen udgør lige under 4400m2 etageareal, hvoraf kun en mindre del forbliver helt uberørt. Tegl taget bliver nedtaget afrenset og lagt i depot for senere oplægning. På 3. sal bliver alt nedrevet ind til spærende. i stueplan, 1. sal & 2. sal bliver klasselokalerne gennemrenoveret. Her bliver gulve og lofter fjernet. I alle klasse lokalerne ligger der magnesitgulve der indeholdet asbest.
U/Nord Tagrenovering Bygning 3
Tagrenoveringen på bygning 3 omhandler fjernelse af ca. 4000 m² tagpap inkl. isolering. Alle ovenlysvinduer & rytterlys skal fjernes.